Meteen naar de inhoud
Home » Privacy

Privacy

 1. Waarom deze Privacy Policy of Privacyverklaring?

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywetgeving en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze verklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.  Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring willen wij u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website | online platform | applicaties verleent u nadrukkelijk uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen.

Deze Privacyverklaring staat in teken van deze website, het verzamelen en verwerken van gegevens.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Iedere substantiële wijziging zullen wij steeds duidelijk communiceren via deze website.

2.  Gegevens die wij verwerken

Wij verbinden ons ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden. Volgende categorieën van gegevens kunnen verwerkt worden:

  • Persoonsgegevens en Informatie door u zelf verschaft bij een vraag en/of om een door u gevraagde service of dienst te kunnen verstrekken. Deze gegevens kunnen zijn: uw naam & voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboorte-of verjaardagsdatum alsook gegevens voor facturatie doeleinden zoals de benaming en adres van uw onderneming, e-mailadres, telefoonnummer(s), ondernemingsnummer, rekeningnummer, gegevens contactpersoon binnen uw onderneming. informatie door u verschaft om een informatie te bekomen, om u e-mailberichten te versturen, nieuwsbrieven te ontvangen en/of voor marketingdoeleinden.
  • informatie van uw bezoek en gebruik van onze website o.a. Internet Protocol adres, informatie over uw computer hardware en software, uw vermoedelijke geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, datum, tijdsduur van bezoek of gebruik, het aantal bezochte pagina’s, type toestel (desktop, smartphone, tablet), leeftijdscategorie en geslacht.
  • elke andere informatie die u ons vrijwillig verschaft tijdens een persoonlijk of telefonisch onderhoud, mailverkeer, via contact-en andere digitale formulieren, enquêtes, kwaliteits-en/of tevredenheidsonderzoeken.

3. Doeleinden voor het gebruik van gegevens

Wij verzamelen deze gegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikers-en surfervaring te kunnen bieden. Deze gegevensverwerking is essentieel en noodzakelijk voor de optimale werking en optimalisatie van onze website | online platform | applicaties en de daarbij horende diensten. De verzameling van persoonsgegevens kan uitgebreid worden naarmate u intensiever gebruik maakt van onze diensten. De verwerking gebeurt voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • U toegang te verschaffen (website | online platform | applicaties)
  • Het aanbieden, verbeteren en steeds optimaliseren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening inclusief voor het verlenen van ondersteuning, voor facturatie doeleinden, aanbod van informatie, e-mails, (digitale) nieuwsbrieven, enquêtes en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk voor u zijn, voor het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen, tevredenheidsenquêtes en om mogelijke nieuwe services aan te kunnen bieden en/of deze te kunnen onderzoeken en testen
  • Voor marketingdoeleinden
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten en producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van de door u geleverde informatie en gegevens
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen

Bij een bezoek aan of gebruik van onze website | online platform | applicaties worden er automatisch enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website | online platform | applicaties te kunnen optimaliseren. We verzamelen o.a. anonieme demografische informatie (zoals: vermoedelijke locatie, leeftijdscategorie, geslacht, voorkeuren, interesses), inclusief technische gegevens zoals o.a..: IP-adres, hardware en/of software gegevens, tijdstip en duurtijd van consultatie, welke pagina’s bezocht werden, via welk/type toestel, provider. Wanneer u onze website | online platform | applicaties bezoekt of gebruikt verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Persoonsgegevens verschaft u als gebruiker steeds zelf en beschikt u automatisch zelf over een zekere controle van uw gegevens. Indien bepaalde gegevens echter onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wij het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik, deze gegevens worden niet door ons verkocht, doorgegeven of medegedeeld aan derde partijen die al dan niet aan ons verbonden zijn zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Het is mogelijk dat wij in naam van een externe partner of partnerbedrijf contact met u opnemen in teken van een aanbod of service wat u zou kunnen aanbelangen. In dit geval zullen uw persoonsgegevens – zoals hierboven vermeld – niet worden doorgegeven aan derden. Met vertrouwde partners mogen wij gegevens uitwisselen voor het uitvoeren van analyses, e-mail, nieuwsbrieven, enquêtes, onderzoeken, testen en post te verzenden in teken van klantondersteuning. Voor derden is  geheimhouding verplicht en verboden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken. Uitgewisselde gegevens en informatie zal enkel gebruikt worden om de services aan ons te kunnen verstrekken.

4. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies,

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken, verwijzen naar onze Cookie Policy welke u ook op deze site kan vinden.

5. Duur van de verwerking van uw gegevens

Gedurende de duur van de verwerking en gebruik van uw gegevens zal de verwerking hiervan steeds eerlijk en rechtmatig verlopen. Persoonsgegevens worden bewaard voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige maatregelen op zowel technisch als organisatorisch vlak werden genomen om de risico’s op vernietiging, verlies, vervalsing, onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens en/of per vergissing kennisgeving aan derden tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in onze informatica systemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde.

6. Wat zijn uw rechten?

6.1 Recht van toegang en inzage

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker hebt u steeds het recht om gratis inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens en de wijze waarop wij deze gebruiken.

6.2 Recht van verbetering en verwijdering

U bent vrij om ons uw gegevens te bezorgen en u hebt het recht ons te verzoeken om deze te verbeteren, wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Bij weigering van het bezorgen van gegevens en/of het verzoek om gegevens te verwijderen erkent u dat bepaalde diensten, services, producten niet leverbaar zijn.

6.3 Recht op beperking of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

U beschikt over het recht van verzet op beperking of verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Wij staken op uw verzoek de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen  aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van u als gebruiker op bezwaar. U kan zich eveneens niet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten als deze noodzakelijk zijn om de contractuele verplichtingen uit te kunnen voeren.

6.4 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen en ons met bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) contacteren, hetzij via info@maxweb.be of per post. Hieraan zullen wij gevolg geven binnen een maximale periode van één maand na ontvangst van uw aanvraag.

7. Links

Op onze website kan u mogelijk links vinden naar websites van andere partijen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Aanbevolen is dat u steeds het privacy beleid van de website bezoekt.

8. Wijzigingen van het privacy beleid

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring en de overeenkomst in verband met cookies. U kan deze info steeds consulteren.